2024-2025 Classes, Teachers and Classrooms

Chinese Classes

Class : TK

Teacher : 蔡明純 Sabrina Tsai
Classroom :

Class : SK

Teacher : 李彬 Grace Li
Classroom :

Class : T1

Teacher : 張育真 Yuh-Jen Liou
Classroom :

Class : S1

Teacher : 钟宁静 Ningjing Zhong
Classroom :

Class : S2

Teacher : 王玮娜 Weina Wang
Classroom :

Class : T3

Teacher : 彭文蒂 Wendy Perng
Classroom :

Class : S3

Teacher : 孙鹏纬 Pengwei Sun
Classroom :

Class : T5

Teacher : 趙津玲 Chin Lin Chao
Classroom :

Class : Chinese 1

Teacher : 赵寒竹 Hanzhu Zhao
Classroom :

Class : Chinese 2

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom :

Class : Chinese Honor

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom :

Class : Pre-AP

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom :

Class : AP

Teacher : 陳麗美 Lee Mei Chen
Classroom :

Class : Beginner Conversation

Teacher : 熊偉利 Wei Li Hsiung
Classroom :

Class : Intermediate Conversation

Teacher : 劉奕廷 Teengting Liou
Classroom :

2024 成人中文班

Class : 第五期

Teacher : 熊偉利 Wei Li Hsiung
Classroom :

Class : 初級中文

Teacher : 羅蔭葉/王湘婷
Classroom :

Elective Classes for 5th Grade and Above


Adult Classes