2023-2024 Classes, Teachers and Classrooms

Chinese Classes

Class : TK

Teacher : 張育真 Yuh-Jen Liou
Classroom : 4101

Class : SK

Teacher : 曹貴美 KueiMei Tsao
Classroom : 4100

Class : T1

Teacher : 蔡明純 Sabrina Tsai
Classroom : 4106

Class : S1

Teacher : 李娜 Na Li
Classroom : 4107

Class : T2

Teacher : 邱裕婷 Yu-Ting Chiu
Classroom : 4200

Class : S2

Teacher : 张梁琴 Janet Zhang
Classroom : 4201

Class : 4th

Teacher : 趙津玲 Chin Lin Chao
Classroom : 4206

Class : 5th

Teacher : 张秀琴 Xiuqin Zhang
Classroom : 4207

Class : Chinese 1

Teacher : 黄蓉 Rong Huang
Classroom : 4208

Class : Chinese 2

Teacher : 黄蓉 Rong Huang
Classroom : 4208

Class : Chinese Honor

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom : 4213

Class : AP (online)

Teacher : 陳麗美 Lee Mei Chen
Classroom : 會議室

Class : Beginner Conversation

Teacher : 劉奕廷 Teengting Liou
Classroom : 4102

Class : Intermediate Conversation

Teacher : 吴屹东 Yidong Wu
Classroom : 4105

2024 成人中文班

Class : 第五期

Teacher : 彭文蒂 Wendy Perng
Classroom :

Elective Classes for 5th Grade and Above

Class : 童玩

Teacher : 熊偉利 Wei Li Hsiung
Classroom : Cafeteria 4

Adult Classes