2021-2022 Classes, Teachers and Classrooms

Chinese Classes

Class : TK

Teacher : 張育真 Yuh-Jen Liou
Classroom :

Class : T2

Teacher : 蔡明純 Sabrina Tsai
Classroom :

Class : T4

Teacher : 吳慧真 Huichen Wu
Classroom :

Class : SK

Teacher : 楊霓 Ni Yang
Classroom :

Class : S3

Teacher : 曹貴美 KueiMei Tsao
Classroom :

Class : 5th

Teacher : 黃雅玲 Yaling Huang
Classroom :

Class : 6th

Teacher : 邱秀志 Hsiu Chih Chiu
Classroom :

Class : 7th

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom :

Class : Honor

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom :

Class : Pre-AP 中文

Teacher : 陳麗美 Lee Mei Chen
Classroom :

Class : Beginner Conversation

Teacher : 劉奕廷 Teengting Liou
Classroom :

Class : Intermediate Conversation

Teacher : 黃韻容 Celine Huang
Classroom :

Elective Classes for 5th Grade and Above


Adult Classes